loader
Foto ACORD DE COOPERARE - Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului

ACORD DE COOPERARE - Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului

ACORD DE COOPERARE
Subsemnații:
- Primăria Comunei Goiești, județul Dolj, în calitate de titular de proiect – reprezentată prin Atanasie Adam, primar, și Gheorghe Corbeanu, viceprimar;
- Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, în calitate de titular de proiect – reprezentată de Remus Bogdan Vlăsceanu, manager;
- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în calitate de partener al proiectului – reprezentată de Ioan Lascu, președinte Filială;
- Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în caliate de partener al proiectului – reprezentată prin Horia Dulvac, director executiv au convenit pregătirea, angajarea și derularea Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului” în anul 2019, trimestrul II, cu o durată de două zile, după cum urmează:

I. Primăria Comunei Goiești, județul Dolj

1. Primăria Comunei Goiești, județul Dolj, în calitate de titular de proiect, se angajează să fundamenteze și să execute prevederea bugetară pentru cofinanțarea manifestării culturale de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
2. Primăria Comunei Goiești va începe demersurile pentru a prelua de la Primăria Municipiului Craiova, cu sprijinul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, două opere de artă plastică/ sculpturi legate de persoana/ opera scriitorului, încheind în acest sens acte de transmitere a drepturilor de folosință asupra operelor de artă, în conformitate cu prevederile legale.
3. Primăria Comunei Goiești se va îngriji de contractarea serviciului de întocmire a documentației de avizare de către Comisia Națională a Monumentelor de For Public, în speță a monumentelor de for public preluate de la Primăria Municipiului Craiova conform aliniatului precedent, precum și de amplasarea acestora în conformitate cu prevederile legale.
4. Primăria Comunei Goiești va găzdui desfășurarea unei sesiuni de comunicări în sala de ședințe a autorității locale, organizarea unei microexpoziții itinerante cu documente legate de viața și opera lui Alexandru Macedonski și va asigura deplasarea participanților la imobilul monument istoric aflat în Lista Monumentelor Istorice (LMI) la nr. 693, cod DJ-IV-m-B-08470 Casa poetului Alexandru Macedonski, sat Popeasa, comuna Goieşti.

II. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova

1. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, în calitate de titular de proiect, va cofinanța împreună cu Primăria Comunei Goiești activitățile Festivalului „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului”, în conformitate cu prevederile legale.
2. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va sprijini Primăria Comunei Goiești pentru a prelua de la Primăria Municipiului Craiova două opere de artă plastică/ sculpturi legate de persoana/ opera poetului, în conformitate cu prevederile punctului I.1 din prezentul Acord.
3. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va sprijini după caz organizarea unei sesiuni de conferințe tematice în spațiile sale adecvate acestui scop.

II. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova

1. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova va asigura președinția Comitetului de organizare a Festivalului. Componența Comitetului de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul Acord.
2. Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, va întocmi Programul desfășurării Festivalului, care va fi supus spre analiză și aprobare instituțiilor/ autorităților semnatare ale prezentului Acord, urmând să devină parte a acestuia. Până la definitivarea Programului, Situația principalelor activități și bugetele estimative ale acestora este prezentată în Anexa nr. 2.
3. Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, se va îngriji de pregătirea științifică a dosarului privind comunicările tematice, precum și de calitatea științifică și editorială a Caietelor Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului”, care se vor edita după încheierea acestui eveniment, dar în același an bugetar.
4. Comitetul de organizare a Festivalului se va îngriji de toate aspectele tehnice și organizatorice privind derularea evenimentului; membrii autorităților/ instituțiilor semnatare ale acestui Acord au obligația să informeze organizațiile pe care le reprezintă operativ asupra stadiului pregătirii și derulării evenimentului.

III. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj

1. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în calitate de partener, va sprijini Primăria Comunei Goiești în întocmirea dosarului de avizare de către Comisia Națională a Monumentelor de For Public, în speță a dosarului/ dosarelor de avizare a documentației tehnice necesare amplasării celor două statui preluate în administrare de autoritatea locală, reprezentând opera/ persoana poetului Alexandru Macedonski.
2. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj va participa la reuniunile Comitetului de organizare a Festivalului, la elaborarea Programului Festivalului, precum și la implementarea și desfășurarea în cele mai bune condiții ale acestuia.
Părțile semnatare ale acestui Acord se obligă să angajeze resursele materiale și umane în buna desfășurare a Festivalului, în conformitate cu competențele și prevederile legale.
Ordonatorii de credite/ titularii proiectului răspund de angajarea, lichidarea și ordonanțarea plăților reprezentând alocații bugetare acordate desfășurării Festivalului, în condițiile legii, după cum urmează: Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, va asigura suma de 21.000 lei, iar Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va asigura suma de 5000 lei.
Părțile semnatare ale acestui Acord se angajează să mediatizeze pe site-urile web ale autorităților/ instituțiilor diferitele etape ale pregătirii și derulării Festivalului, să organizeze conferințe de presă individuale și comune pentru a asigura diseminarea informației legate de acest eveniment.
Afișele, comunicările publice și toate elementele de identitate vizuală legate de evenimentul în cauză vor purta însemnele instituțiilor/ autorităților/ organizațiilor semnatare ale acestui Acord.
Caietele Festivalului constituie operă colectivă conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
Tirajul reprezentând editarea Caietelor Festivalului „Alexandru Macedonski, ediția I” va fi distribuit gratuit de către părțile semnatare ale acestui Acord bibliotecilor din județul Dolj, principalelor reviste de cultură din țară, Universității din Craiova precum și majorităţii unităților de învățământ din județul Dolj.

Anexa nr.1

Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului ”, ediția I
1. Ioan Lascu – scriitor, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova – președintele Comitetului de organizare;
2. Remus Bogdan Vlăsceanu – manager, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova;
3. Atanasie Adam – primar, Comuna Goiești, județul Dolj;
4. Ion Munteanu – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova;
5. Ionel Bușe – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova;
6. Tudor Nedelcea – cercetător științific, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova;
7. Ion Militaru – cercetător științific, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova;
8. Horia Dulvac – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, director, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj.

Anexa nr. 2

Principalele activități ale Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I
Perioada: trim. II, 2019.
Durata: 2 (două) zile.

Nr. Activitate Descriere sumară Valoare estimată Obs.
1 Deplasare invitați din alte localități Nr. invitați (estimativ) – 4 (patru) personalități din țară care vor contribui, prin conținutul comunicărilor științifice, la cunoașterea vieții și promovarea operei scriitorului Tichete de călătorie/ c-val combustibil –
4 tichete, val. estimată: 1500 de lei
2 Cazare Nr. invitati – 4 (patru)
4 camere single 800 lei
3 Prânz/ cină participanți la colocviu 2 (două) zile 800 lei
4 Masă festivă 2 (două) zile (circa 15 persoane, membrii Comitetului de organizare a Festivalului, invitații din țară, alți participanți din județul Dolj care nu au necesitat cazare) 1500 lei
5 Deplasare microbuz pe ruta Craiova – Goiești și retur Ziua a doua – deplasare la sediul Primăriei Goiești și la Casa memorială Alexandru Macedonski 400 lei
6 Editare invitații, afișe, corespondență, activitate de Public Relations (PR) 200 lei
7 Editare volum conținând comunicările Festivalului Include cheltuieli de pregătire a materialelor, corectură, editare, tipărire. 3500 lei
8 Drepturi de autor pentru semnatarii din Caietele Festivalului Circa 20 (douăzeci) de autori, scriitori, cercetători în domeniul operei macedonskiene 6000 lei
9 Drepturi de autor pentru un invitat Filarmonica „Oltenia” Craiova , un invitat rapsod popular, doi actori ai Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova 4 1000 lei
10 Protocol, cheltuieli primire oaspeți 250 lei
Total 15950 lei


Primăria Comunei Goiești, județul Dolj
Atanasie Adam, primar
Gheorghe Corbeanu, viceprimar
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova – Remus Bogdan Vlăsceanu, manager
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova – Ioan Lascu, președinte
Direcția Județeană pentru Cultură Dolj – Horia Dulvac, director executiv